"The Son of Man" by Marcel Kultscher (2020)
"The Son of Man" by Marcel Kultscher (2020)

ואתה בן־אדם אל־תירא מהם ומדבריהם אל־תירא כי סרבים

וסלונים אותך ואל־עקרבים אתה יושב מדבריהם אל־תירא

ומפניהם אל־תחת כי בית מרי המה׃