top of page
"The Son of Man" by Marcel Kultscher (2020)
"The Son of Man" by Marcel Kultscher (2020)
press to zoom

ואתה בן־אדם אל־תירא מהם ומדבריהם אל־תירא כי סרבים

וסלונים אותך ואל־עקרבים אתה יושב מדבריהם אל־תירא

ומפניהם אל־תחת כי בית מרי המה׃

bottom of page